14.2.2017/589

Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Studier – Doktorsexamen – Studieframgång – Studieresultat – Utredning av ett ärende

Givet: 14.2.2017
Liggarnummer: 589
Diarienummer: 2078/4/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T589

A hade beviljats studierätt för att avlägga en doktorsexamen omfattande 240 studiepoäng och hade därför beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Enligt uppgift bestod examen av 60 studiepoäng fortsatta studier och 180 studiepoäng för doktorsavhandlingen. A hade ansökt om nytt tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Polisinrättningen hade avslagit ansökan på den grund att studieframgången inte varit tillräcklig och för att A:s förklaring om varför studierna inte fortskridit inte var trovärdig.

Förvaltningsdomstolen hade i sitt beslut konstaterat att en studerande som avlagt minst 45 studiepoäng under läsåret anses ha en måttlig studieframgång. Förvaltningsdomstolen hade då den bedömde hur A:s doktorandstudier fortskred, beaktat ett studieutdrag ur vilket det framgick att A avlagt 13 studiepoäng. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär över polisinrättningens beslut på den grund att A inte hade anfört tillräckliga skäl för att studiepoängen var så få.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bedömningen av hur doktorandstudier fortskrider med beaktande av examens uppbyggnad i första hand måste avgöras utgående från hur arbetet med avhandlingen fortskrider. Den arbetsmängd som en halvfärdig doktorsexamen har krävt och därmed framgången i doktorandstudierna går inte att mäta endast utgående från de studieprestationer som framgår ur studieutdraget. Därför hade förvaltningsdomstolen inte kunnat avslå A:s besvär på den grund som framgick ur beslutet.

Förvaltningsdomstolen hade erhållit ett utlåtande av A:s handledare som intygade att A fortskred bra i sina doktorandstudier. Med beaktande av hur allmänt hållet intyget från A:s handledare var, borde förvaltningsdomstolen ha berett A, som skötte sitt ärende utan juridiskt biträde, tillfälle att avge tilläggsutredning om sitt arbete med avhandlingen och om hur de studier som ingick i doktorsexamen fortskred.

Utlänningslagen 54 § 1 mom. och 46 §

Förvaltningsprocesslagen 33 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Janne Aer, Petri Helander och Tuomas Kuokkanen. Föredragande Elina Immonen.

 
Publicerad 14.2.2017