16.2.2017/678

Miljöministeriet hade 10.5.2016 fastställt ett beslut om godkännande av landskapsplan. Ändring i fastställelsebeslutet skulle sökas genom besvär i högsta förvaltningsdomstolen, trots att ändring i ministeriets beslut annars från och med 1.1.2016 skulle sökas genom besvär i förvaltningsdomstolen.

Markanvändnings- och bygglagen 31 § 1 mom. (132/1999), 31 § 1 mom. (28/2016) och 188 § 3 mom. (upphävt genom lag 28/2016)

Ikraftträdelsebestämmelsen i lagen 28/2016

Förvaltningsprocesslagen 7 § 1 mom. (586/1996) och 7 § 1 mom. (891/2015)

RP 114/2015 rd

MiUB 2/2015 rd

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Kari Tornikoski. Föredragande Tuula Pääkkönen.