27.12.2017/6735

Beslut av myndighet i ärenden som gäller skadestånd – Besvärsanvisning – Förvaltningsdomstolens beslut att avvisa av en privatperson anförda besvär – Myndighets besvärsrätt över förvaltningsdomstolens beslut

Givet: 27.12.2017
Liggarnummer: 6735
Diarienummer: 205/3/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T6735

A och B hade yrkat på skadestånd för skador på en båt som legat förtöjd vid en brygga. Skadorna hade orsakats av svallvågor från en av Gränsbevakningens patrullbåtar.

Enligt den till beslutet bifogade besvärsanvisningen kunde den som var missnöjd med beslutet väcka skadeståndstalan mot finska staten eller Gränsbevakningen på det sätt som föreskrivs i 10 kap. i rättegångsbalken. Till den del beslutet gällde förvaltningsförfarande kunde ändring enligt anvisningen sökas genom besvär till förvaltningsdomstolen på det sätt som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolen avvisade B:s besvär och undanröjde besvärsanvisningen. Förvaltningsdomstolen ansåg att det var fråga om en i 80 § i gränsbevakningslagen (794/2014) avsedd skadeståndstalan. Enligt 80 d § (794/2014) får en förvaltningsenhets beslut om ersättning inte överklagas.

Gränsbevakningsväsendet besvärade sig över förvaltningsdomstolens beslut och ansåg sig ha besvärsrätt eller rätt att söka återbrytande av förvaltningsdomstolens beslut på den grund att förvaltningsdomstolen felaktigt hade tillämpat stadganden som gällde endast ersättning av skador som orsakats en utomstående i samband med användningen av tvångs- och maktmedel.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisade Gränsbevakningsväsendets besvär och ansökan om återbrytande. Frågan gällde ett i skadeståndslagen avsett skadeståndsärende. Gränsbevakningsväsendets beslut genom vilket det hade avvisat skadeståndsyrkandet hade inte avgjorts som förvaltningsbeslut eftersom det i ärendet inte var frågan om ett förvaltningsärende. Beslutet kunde därför inte enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen överklagas. Förvaltningsdomstolen borde på dessa grunder ha undanröjt den till beslutet bifogade besvärsanvisningen till den del den gällde överklagande till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut att avvisa B:s besvär avsåg inte Gränsbevakningsväsendet och det gällde inte heller Gränsbevakningsväsendets rätt, skyldighet eller fördel på det sätt som avses i 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen. Besvärsrätten kunde inte heller i enlighet med 6 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen anses nödvändig för det allmänna intresse som Gränsbevakningens ska bevaka.

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.i, 6 § och 68 §

Gränsbevakningslagen 3 §, 80 § och 80 d § 1, 2 och 3 mom.

Skadeståndslagen 1 kap. 1 §

Skadeståndslagen 3 kap. 2 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Taina Pyysaari, Timo Räbinä, Maarit Lindroos och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Hannele Klemettinen.

 
Publicerad 27.12.2017