4.1.2018/3

Markanvändning och byggande – Bygglov – Aktieägare i bostadsaktiebolag – Person som bor i bostadsaktiebolagets hus – Besvärsrätt – Indirekta verkningar – Beslutsförfarandet i ett bostadsaktiebolag

Givet: 4.1.2018
Liggarnummer: 3
Diarienummer: 2906/1/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T3

Ett bostadsaktiebolag hade beviljats bygglov för att få göra en öppning i en bärande mellanvägg i ett lagerutrymme som var beläget i första våningen i bolagets hus. Enligt vad som utretts i ärendet hade ombyggnadsarbetet ingen inverkan på byggnadens säkerhet som byggnadskonstruktion. A, som var ägare till den aktielägenhet som låg omedelbart bredvid och ovanför lagerutrymmet och som även bodde i lägenheten, och B, som bodde i lägenheten, ansågs inte ha rätt att anföra besvär över bygglovsbeslutet, eftersom ändringsarbetet inte ansågs ha en sådan direkt inverkan på deras rätt, skyldighet och fördel som avses i 192 § 1 mom. 3 punkten i markanvändnings- och bygglagen.

Rätten att söka ändring med stöd av 192 § 1 mom. 3 punkten i markanvändnings- och bygglagen avgörs enbart med utgångspunkt i de verkningar som bygglovsbeslutet har för den som vill söka ändring. Vid bedömningen av rätten att söka ändring hade det således inte betydelse att A i allmän domstol hade väckt talan mot bostadsaktiebolaget och i denna talan yrkat att domstolen skulle pröva om aktiebolagets beslutsförfarande varit lagligt när bolaget beslutat ansöka om bygglovet. Likaså saknade det betydelse för bedömningen av besvärsrätten att A genom en dom av tingsrätten som inte ännu vunnit laga kraft hade befullmäktigats att hos byggnadstillsynsverket företräda bostadsaktiebolaget vid begäran om omprövning av bygglovsbeslutet samt att även företräda bostadsaktiebolaget vid behandlingen av ärendet i förvaltningsdomstolen.

Markanvändnings- och bygglagen 125 § 3 mom. och 192 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Petri Hellstén.

 
Publicerad 4.1.2018