5.3.2018/993

Mentalvårdslagen – Vård oberoende av den åtalades vilja vid straffeftergift – Utländsk medborgare – Internationell verkställighet av vårdpåföljder – Behörighet att fatta beslut om fortsatt vård – Behörig domstol

Givet: 5.3.2018
Liggarnummer: 993
Diarienummer: 2852/2/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T993

Överläkaren för den psykiatriska vården hade fattat beslut om att fortsätta den psykiatriska vården oberoende av den åtalades vilja vid straffeftergift i enlighet med 8 och 17 § i mentalvårdslagen. Ärendet gällde tillämpningen av bestämmelserna i 4 b kap. i mentalvårdslagen om internationell verkställighet av vårdpåföljder då överföringen av den svenska medborgarens vårdpåföljd till Sverige var anhängigt.

Med beaktande av 17 och 22 p § i mentalvårdslagen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att beslutet om fortsatt vård även i detta fall skulle fattas av en i 11 § i mentalvårdslagen avsedd läkare. Detta beslut ska av nämnda läkare underställas Helsingfors förvaltningsdomstol för fastställelse. Enligt 11 § i förvaltningsprocesslagen ska i ett ärende som ska underställas besvär anföras hos den myndighet som beslutet ska underställas. Över läkarens beslut skulle därför besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Mentalvårdslagen 8, 11, 17 och 22 p §

Förvaltningsprocesslagen 11 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Irma Telivuo, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä och Leena Romppainen. Föredragande Anna Heikkilä.

 
Publicerad 5.3.2018