6.3.2020/1068

Handlingsoffentlighet – Offentlighet vid rättegång – Rättegångshandling – Förvaltningsdomstolens beslut – Allmänhetens rätt att ta del av handling – Asylärende – Asylsökandens närståendes säkerhet

Givet: 6.3.2020
Liggarnummer: 1068
Diarienummer: 952/1/19
ECLI: ECLI:FI:KHO:2020:T1068

Förvaltningsdomstolen hade fått en begäran om att få ta del av domstolens beslut i ett asylärende. Asylsökandens namn och beslutsdagen hade uppgetts i begäran. Ur de handlingar som hade bifogats begäran framgick att den ifrågavarande asylsökanden hade avlidit. Förvaltningsdomstolen avslog begäran.

Med beaktande av beslutets sakinnehåll och den övriga utredning som ingick i handlingarna kunde man inte i ärendet försäkra sig om att det var uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur beslutet inte äventyrade säkerheten för den asylsökandes närstående. Beslutet innehöll därför i 24 § 1 mom. 24 punkten i offentlighetslagen avsedda sekretessbelagda uppgifter.

Eftersom begäran var identifierad med asylsökandens namn var det inte möjligt att lämna ut förvaltningsdomstolens beslut på det sätt som avses i 16 § 2 mom. 2 meningen i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar genom att endast avlägsna personens identifieringsuppgifter, eftersom utlämnandet av beslutet i den formen i praktiken hade inneburit utlämnande av uppgifter som är sekretessbelagda för att trygga säkerheten för den asylsökandes närstående.

Begäran skulle därför bedömas utgående från bestämmelserna i 16 § 2 mom. 1 meningen och 3 mom. i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar. Även i denna bedömning skulle beaktas att begäran hade identifierats uttryckligen med den asylsökandes namn.

Med hänvisning till detta och beslutets sakinnehåll, var beslutet sekretessbelagt till vissa centrala delar, som asylsökandens namn, avsnittet med besvärens innehåll och beslutsskälen, eftersom det var nödvändigt för att skydda det intresse som gällde tryggandet av säkerheten för den asylsökandes närstående.

Med beaktande av kravet på tryggandet av offentlighet vid rättegång var det inte möjligt att helt låta bli att lämna ut beslutet. Enligt 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar är slutresultatet i beslutet och de tillämpade lagrummen alltid offentliga. Sekretessbelagda är inte heller de identifieringsuppgifter som gäller förvaltningsdomstolens beslut och det överklagade beslut som besvären i förvaltningsdomstolen gällde och inte heller förvaltningsdomstolens sammansättning. Ärendet återförvisades till förvaltningsdomstolen för ny behandling för att utlämna beslutet till dessa delar åt den som framställt begäran.

Finlands grundlag 12 §

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar 1 §, 3 §, 5 § 1 mom., 8 § och 16 §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 9 § 1 mom., 10 §, 17 § 1 och 2 mom., 22 § samt 24 § 1 mom. 24 punkten och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio och Monica Gullans. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 6.3.2020