HFD:2023:39

Ett i lagen om fiske avsett beslut av fiskeriområdets stämma att fastställa förslaget till plan för nyttjande och vård ingår i beredningen av ärendet. Ingen begäran om omprövning av beslutet kan göras och beslutet kan inte överklagas med besvär.

NTM-centralen godkänner det av fiskeriområdets stämma fastställda förslaget till plan för nyttjande och vård om förutsättningarna enligt 37 § 1 mom. 1–4 punkterna i lagen om fiske är uppfyllda. I annat fall kan NTM-centralen enligt 3 mom. i samma paragraf sända förslaget tillbaka till fiskeriområdet för ny beredning.

Ett överklagbart förvaltningsbeslut tillkommer först i och med NTM-centralens beslut att godkänna planen för nyttjande och vård.

Lagen om fiske 26 § 4 punkten, 36 § 1 mom., 37 § 1 och 3 mom., 124 § 1 mom. och 125 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Jaakko Autio och Robert Utter. Föredragande Petri Leinonen.