Årsboksbeslut

14.11.2018
Bilbeskattning – Maximibeloppet för bilskatt på importfordon – Skatteprocent – Beskattningsvärde – Skattefria tillbehör – Sedvanliga leveranskostnader – Förbudet mot diskriminerande beskattning – Förvaltningsdomstolens prövningsbefogenhet
14.11.2018
Handlingsoffentlighet – Tjänstemannarättsligt beslut – Uppgift gällande ådömt straff – Tillämpning av matrikellagen
13.11.2018
Handlingsoffentlighet – Kommunikationsplan – Kommunens kommunikation – Privat affärshemlighet
12.11.2018
Försäkringsdomstolen – Ansökan om återbrytande – Återbrytande – Fel i förfarandet – Besvärsansvisning – Brister i besvärsanvisningen – Besvärstid – Besvärstidens utgång – Arbetslöshetskassa – Öppethållningstid
8.11.2018
Markanvändning och byggande – Generalplan – Utformning av generalplan – Generalplanens rättsverkningar – Tillräckliga utredningar – Dimensionering av byggnadsrätt – Landskapsplanens styrande verkan – Ordnande av trafik – Stadsbulevarder - Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) – Malm flygstation – Nätverket Natura 2000 – Försämringsförbud – Natura-bedömning

Korta referat

15.11.2018
Miljötillstånd – Åland – Besvärstillstånd – Rikets behörighet i fråga om rättskipning

Andra beslut

12.10.2018
Ärende som gäller bedömning av provprestation som hör till studentexamen

Meddelanden