10.3.2016/788

Enligt ett placeringstillstånd som hälsoskyddsmyndigheten 2.4.1985 hade beviljat A fick det i pälsdjursfarmen på fastigheten M finnas 300 meter skugghus med plats för 720 avelshonor av mink eller 180 avelshonor av räv. Den kommunala miljövårdsmyndigheten hade 4.6.2002 beviljat A miljötillstånd för förstoring av pälsdjursfarmen, så att där fick finnas högst 540 meter skugghus och 220 avelshonor av räv.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten hade avslagit B:s och C:s yrkande om att det miljötillstånd som A 4.6.2002 hade beviljats för förstoring av pälsdjursfarmen skulle anses ha upphört att gälla. Vasa förvaltningsdomstol upphävde med anledning av B:s och C:s besvär myndighetens beslut. Enligt förvaltningsdomstolens beslut hade det 4.6.2002 beviljade miljötillståndet för förstoring av pälsdjursfarmen upphört att gälla.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde med anledning av A:s besvär förvaltningsdomstolens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen tog själv direkt saken till behandling och beslöt att miljötillståndet som miljönämnden i Oravais med sitt beslut 4.6.2002 hade beviljat A upphörde att gälla till den del som tillståndet hade gällt den uteblivna förstoringen av pälsdjursfarmen på lägenheten M. Ytterligare dränering och läggande av grund för två nya skugghus innebar inte att verksamheten eller för dess inledande väsentliga åtgärder skulle ha påbörjats på det sätt som avses i 57 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen. Tillståndet förblev således i kraft till övriga delar.

Miljöskyddslagen (86/2000) 57 § 1 mom. 2 punkten

Lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000) 5 § 2 mom.

Se även miljöskyddslagen (527/2014) 88 § 1 mom. 2 punkten

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori, förvaltningsråden Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Janne Aer samt miljösakkunnigråden Mikael Hildén och Rauno Pääkkönen. Föredragande Petri Leinonen.