11.3.2021/H814

Hallinto-oikeus oli kumonnut erityishuollon johtoryhmän päätöksen A:n tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkamisesta. Hallinto-oikeus viittasi siihen, että A:lla ei ollut todettu älyllistä kehitysvammaa. Hänellä oli kuitenkin todettavissa useista eri syistä johtuvia erityisen tuen tarpeita, joihin olisi hallinto-oikeuden mukaan pyrittävä vastaamaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolaissa säädetyillä yleisillä sosiaalipalveluilla. Hallinto-oikeus katsoi, etteivät kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (kehitysvammalaki) 32 §:n 1 momentin ja 38 §:n 1 momentin mukaiset edellytykset tahdosta riippumattomalle erityishuollolle olleet täyttyneet.

Korkein hallinto-oikeus viittasi aiempaan oikeuskäytäntöönsä (KHO 2021:7), jonka mukaan sellaisten henkilöiden oli perusteltua katsoa kuuluvan kehitysvammalain henkilölliseen soveltamisalaan, joiden älyllinen, henkinen tai mielen kehitys oli estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Asiassa saadusta selvityksestä ilmeni, että A:n oireilu ja käyttäytyminen oli kokonaisuutena erittäin vaikeaa. A:n oli katsottava kuuluvan kehitysvammalain henkilölliseen soveltamisalaan hänellä kehitysiässä ilmenneen Touretten oireyhtymän ja hänellä diagnosoitujen muiden häiriöiden (pakkoajatuksina ja pakkotoimina ilmenevä pakko-oireinen häiriö sekä muu persoonallisuushäiriö) kokonaisuuden perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi siten, että A:han oli mahdollista kohdistaa tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskeva määräys, vaikka hänellä ei ollut älyllistä kehitysvammaa. Kun myös muut tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkamisen edellytykset täyttyivät, korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja vahvisti erityishuollon johtoryhmän päätöksen A:n tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkamisesta.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1 §, 32 § 1 momentti ja 38 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Outi Suviranta, Janne Aer, Monica Gullans, Juha Lavapuro ja Ari Wirèn. Asian esittelijä Milla Wartiovaara.