KHO:2023:68

Hallinto-oikeus oli vahvistanut sille mielenterveyslain nojalla alistetun hoitoon määräämistä koskevan päätöksen. Hallinto-oikeuden päätös olisi tullut antaa hoitoon määrätylle tiedoksi todisteellisesti.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 90 § 1 ja 2 momentti

Hallintolaki 60 § 1 momentti

Ks. KHO 2023:46

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Turun hallinto-oikeus 23.5.2022 nro H842/2022

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus tutkii valituslupahakemuksen.

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Asian tausta

(1) Tyks Mielialahäiriöiden yksikön / Halikon sairaalan osastonylilääkäri on 27.4.2022 tekemällään päätöksellä määrännyt mielenterveyslain 8 ja 12 §:n nojalla, että A:n psykiatrista sairaalahoitoa jatketaan. Päätös on mielenterveyslain 12 §:n 1 momentin nojalla alistettu hallinto-oikeuden vahvistettavaksi.

(2) Hallinto-oikeus on vahvistanut sille alistetun päätöksen. Hallinto-oikeuden päätös on lähetetty A:lle tiedoksi tavallisena tiedoksiantona.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ulla Partanen ja Johanna Nikkilä. Esittelijä Katja Peltola.

Vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(3) A:n on korkeimpaan hallinto-oikeuteen 11.7.2022 saapuneessa kirjoituksessaan ja myöhemmissä lisäkirjoituksissaan katsottava pyytäneen lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja vaatineen, että hallinto-oikeuden päätös ja hoitoonmääräämispäätös kumotaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(4) Hallinto-oikeuden päätös on lähetetty muutoksenhakijalle kirjeitse tavallisena tiedoksiantona 23.5.2022. Mikäli tiedoksiantotapa on ollut lainmukainen, valituslupahakemus olisi tullut toimittaa perille viimeistään 29.6.2022. Valituslupahakemus on saapunut kirjeitse 11.7.2022.

(5) Asiassa on ensin ratkaistava, onko valituslupahakemus jätettävä myöhään tehtynä tutkimatta. Tältä osin on erityisesti arvioitava, onko hallinto-oikeuden päätöstä pidettävä sellaisena oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 90 §:n 2 momentissa tarkoitettuna velvoittavana päätöksenä, jonka tiedoksianto olisi mainitun lainkohdan perusteella tullut toimittaa todisteellisesti.

(6) Mikäli valituslupahakemusta ei ole jätettävä myöhään tehtynä tutkimatta, kysymys on valitusluvan myöntämisen edellytyksistä.

Valituslupahakemuksen tutkiminen

Sovellettavat oikeusohjeet

(7) Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

(8) Saman lain 90 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi kirjeitse tai sähköisellä viestillä käyttäen tiedoksiannon vastaanottajan tuomioistuimelle tätä tarkoitusta varten ilmoittamaa prosessiosoitetta (tavallinen tiedoksianto). Pykälän 2 momentin mukaan tiedoksianto on kuitenkin toimitettava todisteellisesti, jos se koskee velvoittavaa päätöstä, jonka tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika.

(9) Viimeksi mainitun säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen (HE 29/2018 vp) mukaan velvoittavia ovat päätökset, joissa asetetaan esimerkiksi maksuvelvoite. Myös päätökset, joilla tietty toiminta tai toimenpide kielletään tai joilla velvoitetaan suorittamaan se, ovat velvoittavia. Velvoittavana ei sen sijaan pidettäisi päätöstä, jossa myönteiseen pääasiaratkaisuun liitetään ehtoja tai rajoituksia. Pelkästään päätöksen kielteisyys ei siis edellyttäisi todisteellista tiedoksiantoa. Päätöstä ei tarvitsisi antaa tiedoksi todisteellisesti, vaikka siihen liittyisi oikeudenkäyntimaksua koskeva maksuvelvoite, jos pääasiaratkaisu ei edellytä todisteellista tiedoksiantoa.

(10) Hallintolain 60 §:n 1 momentin mukaan tiedoksianto on toimitettava postitse saantitodistusta vastaan, jos se koskee velvoittavaa päätöstä, jonka tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika.

(11) Hallintolain 60 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 72/2002 vp) on todettu muun ohella, että velvoittavia päätöksiä ovat kaikki sellaiset päätökset, joissa asetetaan jokin toiminnallinen velvoite. Tällainen voi olla maksuvelvoite tai esimerkiksi velvoite poistaa jokin rakennus. Velvoittavana päätöksenä ei sen sijaan pidettäisi esimerkiksi jonkin tuen tai avustuksen myöntävää päätöstä, joka sisältää merkittäviä omaisuuden käyttämistä koskevia ehtoja tai rajoituksia. Lähtökohtana olisi pääasiaratkaisun velvoittava luonne.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2023:46

(12) Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO 2023:46 perusteella oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 90 §:n 2 momenttia on tulkittava siten, että hallintotuomioistuimen on annettava päätöksensä todisteellisesti tiedoksi, jos päätös koskee muutoksenhakua viranomaisen velvoittavasta päätöksestä.

(13) Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perusteluissa on muun ohella hallintolain 60 §:n esitöihin viitaten todettu, että todisteellista tiedoksiantoa koskeva vaatimus on yhteydessä tehdyn päätöksen oikeusvaikutuksiin ja sen merkitykseen päätöksen vastaanottajan oikeusturvan kannalta. Ratkaisun mukaan hallintotuomioistuimen päätöksen oikeusvaikutukset ovat kiinteässä yhteydessä sen hallintopäätöksen oikeusvaikutuksiin, jota tuomioistuimen päätös koskee. Jos hallintotuomioistuimen valituksen hylkäävään päätökseen on edelleen mahdollista hakea muutosta säännönmukaisia muutoksenhakukeinoja käyttäen, oikeusturvaseikat edellyttävät tuomioistuimen päätöksen todisteellista tiedoksiantoa vastaavista syistä kuin hallintopäätöksenkin todisteellista tiedoksiantoa.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

(14) A:n psykiatrista sairaalahoitoa on jatkettu mielenterveyslain 8 ja 12 §:n nojalla tehdyllä hoitoon määräämistä koskevalla päätöksellä. A ei ole valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, vaan päätös on viimeksi mainitun säännöksen nojalla alistettu hallinto-oikeuden vahvistettavaksi.

(15) Velvollisuus alistaa päätös hallinto-oikeuden vahvistettavaksi on säädetty hoitoon määrätyn henkilön oikeusturvan vuoksi. Oikeusvaikutuksiltaan ja merkitykseltään hallinto-oikeudelle alistettava päätös hoidon jatkamisesta rinnastuu hoitoon määrätyn kannalta pitkälti hoitoon määräämistä koskevaan päätökseen. Kun myös otetaan huomioon ratkaisun KHO 2023:46 edellä viitatut perustelut, oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 90 §:n 2 momentin on alistetussa asiassa katsottava edellyttävän hallinto-oikeuden päätöksen todisteellista tiedoksiantoa hoitoon määrätylle vastaavin edellytyksin kuin tilanteessa, jossa hallinto-oikeuden päätös koskee hoitoon määrätyn muutoksenhakua viranomaisen päätöksestä.

(16) Asiassa on näin ollen arvioitava, onko mielenterveyslain 8 ja 12 §:n nojalla tehty päätös hoitoon määräämisestä hallintolain 60 §:ssä tarkoitettu velvoittava päätös.

(17) Hoitoon määräämistä koskeva päätös ei suoraan vastaa mitään niistä esimerkeistä, jotka hallintolain tai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain esitöissä on velvoittavista päätöksistä mainittu. Asiassa on kuitenkin otettava huomioon, että todisteellista tiedoksiantoa koskeva vaatimus on edellä todetuin tavoin yhteydessä tehdyn hallintopäätöksen oikeusvaikutuksiin ja sen merkitykseen päätöksen vastaanottajan oikeusturvan kannalta.

(18) Hoitoon määräämistä koskeva päätös on vapaudenmenetystä merkitsevä päätös, jolla puututaan hoitoon määrätyn henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Päätöksen perusteella henkilöä voidaan hoitaa hänen tahdostaan riippumatta ja hänen itsemääräämisoikeuttaan ja muita perusoikeuksiaan voidaan myös muutoin rajoittaa mielenterveyslaissa säädetyllä tavalla.

(19) Kun otetaan huomioon hoitoon määräämistä koskevan päätöksen oikeusvaikutukset ja merkitys hoitoon määrätyn kannalta, päätöstä on pidettävä hallintolain 60 §:ssä tarkoitettuna velvoittavana päätöksenä. Näin ollen myös hallinto-oikeuden päätös on jo tällä perusteella oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 90 §:n 2 momentissa tarkoitettu velvoittava päätös, joka olisi tullut antaa A:lle todisteellisesti tiedoksi.

(20) Edellä olevan perusteella hallinto-oikeus ei ole voinut antaa päätöstään A:lle tiedoksi tavallisena tiedoksiantona. Valituslupahakemus on tämän vuoksi tutkittava, vaikka se on toimitettu perille vasta tavallisesta tiedoksiannosta laskettavan valitusajan päättymisen jälkeen.

Valituslupahakemuksen hylkääminen

(21) Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

(22) Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Anne Nenonen, Joni Heliskoski ja Toni Kaarresalo. Asian esittelijä Stina-Maria Lund.