1.3.2019/720

Valtion virkamies – Irtisanominen – Valittamisen muuttuminen luvanvaraiseksi – Lainmuutoksen voimaantulo – Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen lain voimaantulon jälkeen

Antopäivä: 1.3.2019
Taltionumero: 720
Diaarinumero: 1640/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T720

Valtion virkamieslain 57 §:ää oli muutettu 1.1.2017 voimaan tulleella lailla 1059/2016 siten, että valtioneuvoston tai viraston tekemään virkamiestä koskevaan päätökseen virkamies saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lainmuutokseen ei ollut sisällytetty siirtymäsäännöstä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valtion virkamieslain 57 §:ää oli sovellettava asioissa, joissa hallinto-oikeuden päätös oli annettu 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Koska hallinto-oikeuden päätös oli annettu 6.3.2017, irtisanomisasian käsitteleminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellytti valituslupaa.

Valtion virkamieslaki 57 § 1 momentti (1059/2016)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Anne Nenonen, Pekka Aalto ja Ari Wirén. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 1.3.2019