Muu päätös 6602/2017

Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Antopäivä: 20.12.2017
Taltionumero: 6602
Diaarinumero: 329/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6602

Asia Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Valittaja Lista Office Holding AG

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 22.12.2014 nro 935/14

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on Bosom Oy:n 1.3.2010 tekemästä hakemuksesta rekisteröinyt tavaramerkin nro 249933 eLo siltä osin kuin asiassa on kysymys seuraaville tavaroille:

Luokka 20 Huonekalut, peilit, taulunkehykset; puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin).

Patentti- ja rekisterihallitus on 4.4.2012 tekemällään päätöksellä hylännyt Lista Office Holding AG:n edellä mainitun rekisteröinnin tavaraluokkaa 20 vastaan tekemän väitteen.

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Väite on kohdistettu luokan 20 tavaroihin. Rekisteröity tavaramerkki numero 249933 eLo kattaa luokassa 20 samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijän Euroopan yhteisössä voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 893186 LO. Rekisteröidyn tavaramerkin ei voida kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Rekisteröity tavaramerkki muodostuu tekstistä eLo, joka suomenkielen sanana tarkoittaa muun muassa elämää. Mikäli e-kirjain katsottaisiinkin elektronista tarkoittavaksi etuliitteeksi, ei kyseistä etuliitettä voida katsoa luokan 20 tavaroiden osalta erityisen heikoksi. Väitteentekijän merkki puolestaan koostuu kahdesta tyylitellystä kirjaimesta L ja O, joista O kirjain on selkeästi paksumpi. Kirjainyhdistelmä lo viittaa englannin kielen lyhenteeseen sanasta low tai ruotsin kielen ilvestä tarkoittavaan sanaan lo. Huomioiden sen, että väitteentekijän merkki on kuviomerkki sekä sen, että lyhyissä merkeissä pienemmät erot riittävät poistamaan merkkien välistä sekoitettavuutta, ei rekisteröidyn tavaramerkin voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Rekisteröity tavaramerkki eroaa väitteentekijän merkistä ulkonäöllisesti, äänteellisesti sekä merkityssisällöllisesti.

Patentti- ja rekisterihallituksen soveltamat oikeusohjeet

Tavaramerkkilaki 14 § 1 momentti (996/1983) 8 kohta (1220/2004)

ja 6 § 1 momentti (996/1983)

Lista Office Holding AG on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Asia on patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (1130/2013) 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Lista Office Holding AG:n valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asiassa on kysymys siitä, onko tavaramerkki numero 249933 eLo sekoitettavissa aikaisempaan, Euroopan yhteisössä voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin numero 893186 LO (kuvio) luokassa 20.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin (996/1983) 8 kohdan (1220/2004) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa Suomessa tai Euroopan yhteisössä voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on aikaisempi oikeus Suomessa tai Euroopan yhteisössä. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan sanotun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan.

Aikaisempi tavaramerkki LO kattaa luokassa 20 tavarat ”furniture and small pieces of furniture, in particular office furniture”.

Myöhempi tavaramerkki eLo kattaa luokassa 20 tavarat ”huonekalut, peilit, taulunkehykset; puusta, korkista, ruo’osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin)”.

Asiassa on selvää, että tavarat ovat samoja ja samankaltaisia. Tavarat on suunnattu kohderyhmälle, joka koostuu kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Merkkien vertailu ja sekoitettavuus

Merkkien sekoitettavuutta koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekoitettavuuden kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Myöhempi tavaramerkki on sanamerkki, joka koostuu kirjaimista e, l ja o. Kirjaimista muodostuva sana tarkoittaa suomen kielellä muun muassa elämää. Tavaramerkki on rekisteröity niin, että kirjain e on kirjoitettu pienellä, kirjain L isolla ja viimeinen kirjain o pienellä. Tämä osoittaa vain yhtä tapaa kirjoittaa sana. Näin kirjoitettuna on kuitenkin mahdollista, että keskivertokuluttaja näkee merkin muodostuvan elektroniikkaa tarkoittavasta etuliitteestä e ja kirjaimista l ja o, etenkin kun merkki on kirjoitettu tavaramerkkirekisteriin merkityllä tavoin. Näin hahmotettuna merkillä ei ole mitään merkityssisältöä.

Aikaisempi tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu kahdesta symbolista, joista toinen on alhaalta oikealle kääntyvä pystysuora viiva, joka muistuttaa kirjainta L, ja toinen on neliötä muistuttava ympyrä, joka voi myös muistuttaa kirjainta O. Kirjainta O muistuttavan symbolin muodostava viiva on paksumpi kuin kirjainta L muistuttavan symbolin. Merkkien L ja O muodostamalla kokonaisuudella ei ole suomen kielessä mitään selvää merkityssisältöä.

Merkit muistuttavat toisiaan ulkoasultaan siltä osin kuin molempiin merkkeihin sisältyy kirjainyhdistelmää LO muistuttava elementti. Eroa merkkien ulkoasuihin tuo kuitenkin myöhemmän tavaramerkin alussa oleva e-kirjain, aikaisempaan merkkiin sisältyvä muotoilu sekä se, että aikaisempi merkki on yhden symbolin verran lyhyempi kuin myöhempi tavaramerkki.

Merkkien suomalainen kohderyhmä lausuu merkit eri tavoin. Myöhempi merkki lausutaan suomessa ”elo” tai ensimmäistä e-kirjainta painottaen ”ee-lo”. Mikäli aikaisemman tavaramerkin nähdään muodostuvan kirjaimista L ja O, se lausutaan ”lo”.

Merkeillä ei ole mitään yhteistä merkityssisältöä, joka vaikuttaisi merkkien samankaltaisuuteen.

Erot merkkien ulkoasuissa ja lausuntatavoissa merkitsevät eroa myös merkkien kokonaisvaikutelmissa, varsinkin kun kysymys on lyhyistä merkeistä, jolloin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan pienetkin erot voivat poistaa sekoitettavuuden.

Pelkästään se, että molemmat merkit sisältävät elementtejä, jotka voidaan mieltää kirjaimiksi L ja O, ei sellaisenaan riitä merkkien sekoitettavuuteen. Merkkien ulkoasujen ja lausuntatapojen erot ovat siinä määrin merkittäviä, että merkkien ei kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan toisiinsa sekoitettavissa siitä huolimatta, että merkit kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Maarit Lindroos, Sirkku Seppälä ja Teija Kotro.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Lista Office Holding AG on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkkirekisteröinnin nro 249933 eLo kumoamiseksi luokan 20 osalta.

Lista Office Holding AG on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa tavarat ovat hyvin samankaltaisia ja osittain identtisiä, joten sekaannusvaaran syntymiseen riittää merkkien vähempikin samankaltaisuus.

Merkit ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaiset. Merkeissä erottavana osana on elementti LO ja myöhemmän tavaramerkin e-kirjain on ainoastaan kuvaileva. Kirjain on hyvin yleinen ja kuvailevuutensa vuoksi heikko symboli, koska se viittaa tunnetusti elektroniseen toimintatapaan. Kirjain voi liittyä myös huonekaluihin ja toimistokalusteisiin, jotka sisältävän elektronisia komponentteja. Keskivertokuluttaja voi siten ymmärtää tavaramerkillä eLo varustettujen tuotteiden olevan tavaramerkillä LO varustettujen tuotteiden elektronisia versioita ja olettaa, että merkeillä LO ja eLo varustetut tuotteet ovat samasta alkulähteestä.

Aikaisempaan merkkiin sisältyvälle muotoilulle ei voida antaa juurikaan merkitystä. Keskivertokuluttaja näkee, että merkki muodostuu selkeästi kirjaimista L ja O, eikä ryhdy tarkastelemaan ja analysoimaan merkin yksityiskohtia. Keskivertokuluttaja näkee merkin kuten sanamerkin LO. Vähäisellä stilisoinnilla ei ole merkitystä sekoitettavuusarvioinnissa.

Molemmat merkit ovat lyhyitä ja kokonaisvaikutelma on hyvin samankaltainen. Yhden kirjaimen ero merkkien välillä ei siten riitä poistamaan merkkien välistä samanlaisuutta ja sekaantumisvaaraa. Valittaja on tältä osin viitannut Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (OHIM, nykyisin Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, EUIPO) ratkaisukäytäntöön.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että yhtiö on valituksessaan lähinnä toistanut jo aikaisemmin esittämänsä seikat. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Bosom Oy on antanut selityksen, jossa on todettu, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Lista Office Holding AG ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Siitä huolimatta, että kuviomerkkinä rekisteröity väitemerkki LO rinnastuu ulkonäöllisesti lähinnä kirjaimista L ja O muodostuvaan sanamerkkiin, ei rekisteröinnin kohteena olevan merkin eLo ja väitemerkin LO välillä ole kokonaisarvioinnin perusteella merkkien muun ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön välisten erojen takia sekaannusvaaraa. Näillä perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Antti Pekkala ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Annina Nieminen.

 
Julkaistu 20.12.2017