Muu päätös 1835/2018

Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkopäätöstä koskeva valitus (Hollola)

Antopäivä: 19.4.2018
Taltionumero: 1835
Diaarinumero: 5487/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1835

Asia Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkopäätöstä koskeva valitus

Valittaja Neste Markkinointi Oy

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 10.10.2017 nro 17/0443/3

Asian aikaisempi käsittely

Lahden seudun ympäristölautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on 29.10.2015 antamallaan päätöksellä (20.10.2015 § 62) velvoittanut Neste Markkinointi Oy:n muun ohella lopettamaan polttonesteiden jakeluasematoiminnan Hollolan kunnan Okeroisen kylässä sijaitsevalla Huollon tilalla RN:o 7:801 osoitteessa Keskikankaantie 2, sekä esittämään aikataulutetun suunnitelman lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten polttonesteiden jakelulaitteiden purkamisesta sekä maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimisesta 150 000 euron suuruisen sakon uhalla viimeistään 30.11.2017. Ympäristölautakunta on päätöksessään soveltanut ympäristönsuojelulain 175 §:ää ja sakon uhan osalta saman lain 184 §:ää.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Neste Markkinointi Oy:n valituksen lautakunnan päätöksestä. Valituksen vireilläolosta johtuneen ajan kulumisen vuoksi hallinto-oikeus on pidentänyt toiminnan lopettamiselle ja suunnitelman esittämiselle asetettua määräaikaa päättymään 31.3.2018.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asiakirjojen mukaan kyseessä oleva polttonesteiden jakeluasema sijaitsee I luokan pohjavesialueella pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella, jossa maaperä on hyvin vettä johtavaa. Koska ympäristöluvan myöntämiselle ei ole ollut ympäristönsuojelulaissa säädettyjä edellytyksiä, Lahden seudun ympäristölautakunta on 3.3.2008 antamallaan päätöksellä hylännyt kysymyksessä olevaa jakeluasemaa koskeneen ympäristönsuojelulain mukaisen lupahakemuksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 12.4.2012 korkeimman hallinto-oikeuden annettua päätöksensä asiassa.

Yllä esitetyn johdosta ja koska kiinteistöllä harjoitettava polttonesteiden jakeluasematoiminta oli pohjaveden pilaamiskiellon vastaista, ympäristölautakunta on 28.6.2012 antamallaan päätöksellä peruuttanut Neste Markkinointi Oy:lle vuonna 1997 myönnetyn ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan. Päätös on saanut lainvoiman sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus on 1.4.2015 antamallaan päätöksellä taltionumero 886 pysyttänyt hallinto-oikeuden asiassa antaman päätöksen.

Ympäristöluvan peruuttamisen jälkeen ympäristölautakunta on valituksen kohteena olevalla päätöksellään velvoittanut Neste Markkinointi Oy:n lopettamaan yhtiön Hollolassa osoitteessa Keskikankaantie 2 harjoittama polttonesteiden jakeluasematoiminta ja esittämään aikataulutetun suunnitelman lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä viimeistään 30.11.2017 mennessä.

Polttonesteiden jakeluasematoiminnan harjoittaminen edellyttää ympäristölupaa, jota kyseisellä toiminnalla ei ole. Näin ollen ja kun erityisesti otetaan huomioon jakeluaseman sijainti tärkeällä pohjavesialueella, ympäristölautakunnan toiminnan lopettamiselle ja lopettamissuunnitelman esittämiselle määrättyä aikaa ei voida pitää liian lyhyenä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Päivi Jokela, Merja Manninen ja Riikka Mäki, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Neste Markkinointi Oy on valituksessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja ympäristölautakunnan päätöstä muutetaan siten, että yhtiön on lopetettava polttonesteiden jakeluasematoiminta ja esitettävä aikataulutettu suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä viimeistään 30.9.2018.

Vaatimustensa tueksi yhtiö on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Yhtiö on vuokrannut kiinteistön uuden jakeluaseman sijoittamista varten. Yhtiö rakentaa kiinteistölle polttonesteiden jakelualueet. Yhtiön pesu-, ravintola- ja päivittäistavarakauppatoimintaa harjoittava yhteistyökumppani rakentaa kiinteistölle liikenneasemarakennuksen. Jakeluasemakokonaisuuden rakentaminen on tontin olosuhteiden vuoksi teknisesti vaikeaa ja rakennustyöt on päästy aloittamaan vasta syksyllä 2017. Jakeluasemakokonaisuus voidaan ottaa käyttöön loppukesästä 2018.

Toiminnan jatkaminen nykyisellä liikepaikalla ei aiheuta välitöntä ympäristöriskiä. Jakeluasemalla on edellisen ympäristölupakierroksen yhteydessä toteutettu mittava maaperän kunnostus ja uusittu suojaustekniikka 2000-luvun vaatimusten mukaiseksi. Siirtymäaikana toimintaa ja pohjavettä voidaan tarkkailla tehostetusti ja tarvittaessa keskeyttää toiminta nopeasti ja ryhtyä maaperää suojaaviin ja kunnostaviin toimenpiteisiin. Samalla pohjavesialueella sijaitsee myös Salpakankaan teollisuusalue ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti siirtymäajan pidentäminen on perusteltua.

Sujuva liiketoiminnan siirtäminen uudelle liikepaikalle edellyttää, että vanha ja uusi liikepaikka harjoittavat toimintaa vähän aikaa samanaikaisesti.

Siirtymäajan pidentäminen olisi myös suhteellisuusperiaatteen mukaista. Jakeluasematoiminnan lopettaminen ei ole ympäristön kannalta ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi välttämätöntä 31.3.2018 mennessä, mutta aiheuttaisi tarpeetonta haittaa yhtiölle ja sen asiakkaille. Yhtiön ehdottama siirtymäaika on kohtuullinen, perusteltu ja oikeudenmukainen.

Hollolan kunnan valvontajaosto on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antanut vastineen, jonka mukaan valitus tulee hylätä. Toiminnanharjoittajalle annettu aika toiminnan lopettamiselle ja suunnitelman esittämiselle on ollut riittävä ja kohtuullinen sekä huomattavasti pidempi kuin jakeluasemien lopettamismääräyksissä annetut määräajat keskimäärin. Valituksen yhteydessä ei ole noussut esiin seikkoja, jotka puoltaisivat määräajan pidentämistä. Polttonesteiden jakelu korvaavalla jakeluasemalla on aloitettu marraskuussa 2017.

Neste Markkinointi Oy on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Kun kuitenkin otetaan huomioon asian vireilläolosta johtuva ajan kuluminen, toiminnan lopettamiselle ja suunnitelman esittämiselle asetettua määräaikaa pidennetään päättymään 31.5.2018.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Janne Hukkinen ja Kirsi Kostamo. Asian esittelijä Hanna Lehtinen.

 
Julkaistu 19.4.2018