Muu päätös 3530/2018

Lainvoimaisen päätöksen purkamista koskeva asia (Porvoo)

Antopäivä: 19.7.2018
Taltionumero: 3530
Diaarinumero: 3569/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T3530

Asia Lainvoimaisen päätöksen purkamista koskeva hakemus

Hakija KOY Porvoon Koneistajantie 8

Päätös, jota hakemus koskee

Porvoon rakennustarkastaja on 1.6.2017 tekemällään päätöksellä (§ 307), joka on annettu julkipanon jälkeen 6.6.2017, myöntänyt Majoituspalvelu Forenom Oy:lle tilapäisen rakennusluvan viiden tilapäisen majoitusrakennuksen rakentamiseksi Porvoon kaupungin 31. kaupunginosan korttelin 3208 tontille 5 poiketen asemakaavan määräyksistä. Rakennusten kerros- ja kokonaisala on 358 neliömetriä ja tilavuus 975 kuutiometriä rakennusta kohden. Lupa on myönnetty viideksi vuodeksi.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

KOY Porvoon Koneistajantie 8 on tänne 14.7.2017 saapuneessa hakemuksessaan vaatinut, että rakennustarkastajan päätös puretaan tai poistetaan ja rakennuslupahakemus hylätään. Rakennusluvan hakija on velvoitettava keskeyttämään rakennustyöt, kunnes asia on ratkaistu. Muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut on korvattava.

Vaatimustensa tueksi muutoksenhakija on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Naapurikiinteistöä vuokraoikeuden nojalla hallitsevaa muutoksenhakijaa ei ole kuultu rakennuslupahakemuksen johdosta maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:ssä edellytetyllä tavalla. Tämän vuoksi muutoksenhakija ei ole pystynyt tekemään oikaisuvaatimusta rakennuslupapäätöksestä. Rakennuslupamenettely on kuulemisen osalta ollut virheellinen ja lainvastainen. Myönnetty rakennuslupa on asemakaavan vastainen. Rakennusten tarkoitus ja ympäristöön sopeutuvuus eivät ole asemakaavan mukaisia.

Porvoon rakennusvalvonta on antanut selityksen. KOY Porvoon Koneistajantie 8 on jäänyt erehdyksessä kuulematta, mutta kuulematta jättäminen ei ole vaikuttanut olennaisesti päätökseen. Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Tilapäisen majoittumisen voidaan katsoa olevan kaavan tarkoittamaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta toimintaa.

Majoituspalvelu Forenom Oy on antanut selityksen.

KOY Porvoon Koneistajantie 8 on antanut vastaselityksen. Majoitustilojen rakentaminen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle haittaa merkittävällä tavalla alueen käytön järjestämistä. Parakkirakennukset ovat asemakaavan julkisivuvaatimusten vastaisia. Autopaikat on sijoitettu asemakaavan suojaviheralueelle. Rakennuslupamenettelyssä on sivuutettu hyvän hallinnon periaatteet ja oikeusturvatakeet.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

2. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

3. Lausuminen rakennustarkastajan päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaan päätös voidaan purkaa:

1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen;

2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai

3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 1 momentin mukaan ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 176 §:n 1 momentin mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan enintään mainitun ajan.

Mainitun 176 §:n 3 momentin mukaan tilapäistä rakennusta koskevassa lupamenettelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä 173 §:ssä säädetään.

Majoituspalvelu Forenom Oy:lle on myönnetty viiden vuoden määräajaksi tilapäinen rakennuslupa viiden tilapäisen majoitusrakennuksen rakentamiseksi Porvoon kaupungin 31. kaupunginosan korttelin 3208 tontille 5. Tilapäisessä rakennusluvassa on myönnetty poikkeaminen Porvoon kaupunginvaltuuston päätöksellään 25.2.2009 (§ 15) hyväksymässä Porvoon 31. kaupunginosan kortteleiden 3207–3209 sekä katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavassa tontille 5 osoitetusta käyttötarkoituksesta, rakennuksen kattomuodosta, rakennuksen vähimmäiskorkeudesta ja korttelin reunaa kohti olevan julkisivun pituudesta.

Tilapäistä rakennusta koskevassa lupamenettelyssä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:ssä tarkoitettua poikkeamismenettelyä, joka edellyttää muun ohella naapureiden kuulemista. Naapuritontin 6 haltijaa KOY Porvoon Koneistajantie 8:aa ei ole kuultu rakennuslupahakemuksen johdosta. Asiassa on siten tapahtunut menettelyvirhe.

Tilapäiset majoitusrakennukset sijoittuvat asemakaavassa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (TY-4). Ympäristöhäiriöitä aiheuttavalla toiminnalla tarkoitetaan ympäristöministeriön asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskevan oppaan mukaan tässä yhteydessä sellaista teollisuutta, joka aiheuttaa melua, ilman, veden tai maaperän saastumista, raskasta liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä. Urakoitsijoiden majoittumista palvelevaa käyttötarkoitusta ei siten voida pitää kaavamääräyksessä tarkoitettuna ympäristöhäiriönä. Tontin käyttäminen tilapäiseen majoittumiseen ei myöskään estä korttelialueen muiden tonttien käyttämistä niille asemakaavassa varattuun käyttötarkoitukseen. Kun edellä mainittujen seikkojen lisäksi otetaan huomioon erityisesti myönnetyn luvan määräaikaisuus, mainitut poikkeamiset eivät aiheuta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentissa tarkoitettua haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kysymys ei kuitenkaan ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:ssä tarkoitetusta vähäisestä poikkeamisesta, vaan mainitun lain 176 §:ssä tarkoitetusta tilapäisestä rakennusluvasta.

Tilapäiseen rakennuslupaan liittyvästä asemapiirustuksesta ilmenee, että osa majoitusrakennusten autopaikoista sijoittuu asemakaavan suojaviheralueelle (EV). Rakennusvalvonnan antaman selityksen mukaan näitä autopaikkoja ei asfaltoida, minkä vuoksi EV-alue voidaan palauttaa kaavan mukaiseen käyttöön luvan voimassaoloajan päätyttyä. Tähän nähden myöskään tilapäiseen rakennuslupaan sisältynyt EV-alueen käyttötarkoituksesta tosiasiassa myönnetty väliaikainen poikkeus ei aiheuta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentissa tarkoitettua haittaa. Tilapäinen rakennuslupa on näin ollen voitu myöntää.

Edellä lausuttuun ja yhtiön purkuhakemuksessa esittämään nähden naapuritontin omistajan kuulematta jättäminen ei ole voinut vaikuttaa hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentissa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla olennaisesti päätökseen. Tämän vuoksi ja kun hakemuksessa ei ole esitetty muitakaan hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentissa tarkoitettuja perusteita, hakemus on hylättävä.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, KOY Porvoon Koneistajantie 8:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

3. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 19.7.2018