Muu päätös 734/2019

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 14.7.2017 nro 509/17

Asian aikaisempi käsittely

Hansel Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 26.5.2016 julkaistulla ja 8.7.2016 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta tulostuslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden tavarahankinnasta tarjouspyynnössä yksilöidyille Hansel Oy:n asiakkaille vuosille 2016–2018 ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Hansel Oy on 15.7.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitesopimustoimittajiksi Canon Oy:n, InfoCare Oy:n ja KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n muodostaman KYOCERA IC -ryhmittymän, Lexmark Finland, Lexmark Nordic L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa, Ricoh Finland Oy:n sekä Toshiba TEC Nordic AB, filial i Finlandin. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on sijoittunut tarjousvertailussa kuudenneksi.

Hansel Oy on 5.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä muuttanut 15.7.2016 tekemäänsä hankintapäätöstä sulkemalla Ricoh Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valitsemalla tilalle Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n tarjouksen.

Hansel Oy on 14.9.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 5.8.2016 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen ja hyväksynyt Ricoh Finland Oy:n tarjouksen tarjousten vertailuun. Hankintaoikaisupäätöksellä 14.9.2016 valitut puitesopimustoimittajat ovat olleet samat kuin hankintapäätöksellä 15.7.2016 valitut toimittajat.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 36 000 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on ollut valittajana, Hansel Oy vastapuolena ja Canon Oy, InfoCare Oy, KYOCERA Document Solutions Finland Oy, Lexmark Finland, Lexmark Nordic L.L.C:n sivuliike Suomessa, Ricoh Finland Oy sekä Toshiba TEC Nordic AB, filial i Finland ovat olleet kuultavina, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen.

Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n korvaamaan Hansel Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 875,50 eurolla, Lexmark Finland, Lexmark Nordic, L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa oikeudenkäyntikulut 2 888,10 eurolla, Ricoh Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 351,25 eurolla ja Toshiba TEC Nordic AB, filial i Finlandin oikeudenkäyntikulut 3 450 eurolla, kaikki määrät viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys seuraavasti:

Perustelut

Hankintamenettelyn kulusta

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia tulostuslaitteista palveluineen vuosille 2016–2018. Tarjouspyynnön mukaan kyse on ollut puitejärjestelystä, johon valitaan viisi tarjousten vertailussa eniten pisteitä saanutta toimittajaa, jotka edustavat kukin eri tuotemerkkiä tarjottavien tulostuslaitteiden osalta. Tarjousten valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta. Tarjouksen vertailuhinta on tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaan muodostunut vertailukorin kokonaishinnan mukaisesti sisältäen neljä alaryhmää: 1 Monitoimilaitteet, 2 Verkkotulostimet, 3 Turvatulostus ja 4 Palvelut.

Hankintayksikkö on 15.7.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut tarjoajat puitejärjestelyyn. Valittajan tarjous on sijoittunut tarjousten vertailussa sijalle kuusi. Valittajan hankintapäätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen hankintayksikkö on 5.8.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut tarjousvertailusta ensimmäiseksi sijoittuneen Ricohin tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Ricoh on tehnyt edellä mainitusta hankintaoikaisupäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka yhteydessä se on antanut hankintayksikölle lisäselvityksen tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta. Hankintayksikkö on 14.9.2016 tekemällään uudella hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 5.8.2016 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen ja hyväksynyt Ricohin tarjouksen tarjousvertailuun.

(---)

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on toiseksi esittänyt, että Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjouksissaan tarjoamat monitoimilaitteet 2 ja 3 eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta 100 arkin syöttökapasiteetista, minkä vuoksi kyseiset tarjoukset olisi tullut sulkea pois tarjouskilpailusta.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 90 ja 91) mukaan kyseisessä säännöksessä vahvistetaan tarjoajan näyttövelvollisuus siitä, että tarjottu tavara, palvelu tai rakennustyö on tarjouspyynnön mukainen. Esitöissä edelleen todetun mukaan oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön tulee siten hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Siten esimerkiksi sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä vaatimuksia tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous on hylättävä tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomana myös, jos se on saapunut myöhässä tai on puutteellinen. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tarjoamiensa tuotteiden osalta tullut sisällyttää tarjoukseensa tiedot viidestä monitoimilaitteesta, kahdesta verkkotulostimesta ja yhdestä turvatulostusratkaisusta. Tarjoajan on tullut nimetä tarjouksessaan tarjoamansa laitteen tuotemerkki ja malli. Tarjoukseen on tarjouspyynnön ESPD-lomakkeen osan IV "Valintaperusteet", kohdan C: "Tekninen ja ammatillinen pätevyys" mukaan tullut liittää vakiomuotoiset tuote-esitteet tarjotuista tuotteista.

Tarjouspyynnön hankintamenettelyä koskevien lisätietojen kohdan 5. "Tarjousten käsittely" alakohdassa 5.2 "Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus" on edellytetty, että tarjottujen tuotteiden ja palveluiden tulee olla tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukaisia. Kyseisen kohdan mukaan tarjoajan on tullut vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja liittää kaikki mahdollisesti pyydetyt selvitykset. Lisäksi kohdassa on ilmoitettu, että tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistuksessa käytetään tarjousta kokonaisuudessaan.

Tarjouspyynnön liitteen 2 "Hintalomake" kansilehdellä on todettu, että tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on tullut täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja kyseisessä dokumentissa esitetyt vähimmäisvaatimukset. Hintalomakkeella tarjottavien tuotteiden vähimmäisvaatimukset on kerrottu tarjouspyynnön liitteessä 3 "Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset". Hintalomakkeen täyttöohjeessa on ilmoitettu, että jos tarjoaja ei tarjoa vaatimusten mukaisia tuotteita, se voi johtaa tarjouksen poissulkemiseen tarjouskilpailusta. Täyttöohje on edelleen muun ohella sisältänyt huomautuksen, jonka mukaan tarjoaja vakuuttaa, että tarjottu tuote ja palvelu täyttävät sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteen 3 "Vertailutuotteiden vähimmäisvaatimukset" kohdan 1 - Monitoimilaitteet alakohdassa 1.1.10 on vaadittu, että monitoimilaitteiden 2 ja 3 syöttökapasiteettien on tullut olla vähintään 100 arkkia. Liitteen 3 kansilehdellä on todettu, että tarjottujen tuotteiden on tullut täyttää kaikki kyseisessä dokumentissa ilmoitetut vähimmäisvaatimukset ja kaikkien vähimmäisvaatimuksina esitettyjen ominaisuuksien on tullut sisältyä tarjottuihin laitehintoihin. Liitteen ohjeen mukaan tarjoajan on tullut vakuuttaa, että tällä on sopimuskauden ajan saatavilla kyseisellä välilehdellä mainitut, kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tuotteet.

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa.

Lexmark Finlandin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Lexmark CX725dthe ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Lexmark MX611dhe.

Markkinaoikeus toteaa, että Lexmark Finland on tarjouksessaan vastannut kummankin edellä mainitun tuotemallin osalta "Kyllä" kysymykseen "Tarjotut laitteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset". Lexmark Finlandin tarjouksen oheen liitetyissä vakiomuotoisissa tuote-esitteissä kummankin mainitun laitteen osalta syöttölaitteen enimmäiskapasiteetiksi on sen sijaan mainittu 50 arkkia.

Asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on 22.8.2016 pyytänyt Lexmark Finlandilta lausuntoa monitoimilaitteiden 2 ja 3 tarjouspyynnön mukaisuudesta. Lexmark Finland on hankintayksikölle toimittamassaan lausunnossa toistanut sen, että kyseiset monitoimilaitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset. Lexmark Finland on lausunnossaan edelleen todennut, että monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjotut laitteet toimitetaan vähintään 100 arkin automaattisella asiakirjansyöttölaitteella kaksipuolista skannausta varten. Lisäksi Lexmark Finland on lausunnossaan todennut, että maa- ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä ominaisuuksia ei dokumentoida vakioituihin tuote-esitteisiin.

Edelleen asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on suorittanut Lexmark Finlandin tarjoamien tuotemallien Lexmark CX725dthe ja Lexmark MX611dhe testaamisen, todeten kummankin laitteen täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset syöttölaitteen syöttökapasiteetin osalta.

Ricohin tarjouksessa on yksilöity monitoimilaitteeksi 2 tuotemalli Ricoh MP C406ZSP ja monitoimilaitteeksi 3 tuotemalli Ricoh MP C501SPF.

Markkinaoikeus toteaa, että Ricoh on tarjouksessaan vastannut kummankin edellä mainitun tuotemallin osalta "Kyllä" kysymykseen "Tarjotut laitteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset". Ricohin tarjouksen oheen liitetyissä vakiomuotoisissa tuote-esitteissä ei ole ollut mainintaa kummankaan mainitun laitteen osalta syöttölaitteen enimmäiskapasiteetista.

Asiassa esitetyn mukaan Ricoh on esittänyt hankintayksikölle tämän pyynnöstä monitoimilaitetta 2 koskeneen Ricoh Europe B.V:n selvityksen, jonka mukaan tuotemalli Ricoh MP C406ZSP on mahdollista toimittaa siten, että sen syöttökapasiteetti on 100 arkkia.

Edelleen asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on suorittanut tuotemallin Ricoh MP C501SPF testaamisen, todeten sen täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset syöttölaitteen syöttökapasiteetin osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla esitetty vähimmäisvaatimukset, jotka tarjottujen laitteiden on tullut täyttää, sekä edelleen ilmoitettu, että kaikkien vähimmäisvaatimuksina esitettyjen ominaisuuksien tulee sisältyä tarjottuihin laitehintoihin. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla edellytetty tarjottuja tuotteita koskeneiden vakiomuotoisten tuote-esitteiden liittämistä tarjoukseen.

Edellä selostetulla tavalla sekä Lexmark Finland että Ricoh ovat tarjouksissaan ilmoittaneet nimenomaisesti monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjoamiensa tuotemallien osalta, että kyseiset laitteet ovat täyttäneet tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset.

Lexmark Finlandin tarjouksen oheen liitetyissä tuote-esitteissä on sinänsä mainittu monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjottujen tuotteiden osalta syöttölaitteen syöttökapasiteetiksi 50 arkkia, kun kyseisen kapasiteetin tarjouspyynnön mukaan on tullut olla 100 arkkia, kun taas Ricohin tarjouksen oheen liitetyistä tuote-esitteistä vastaavaa tietoa ei ole ilmennyt lainkaan.

Viimeksi mainitulta osin markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että tarjouspyynnössä on edellytetty ainoastaan vakiomuotoisten tuote-esitteiden liittämistä tarjoukseen. Tarjouspyynnössä ei sen sijaan ole ensinnäkään edellytetty, että kaikkien tarjouspyynnössä esitettyjen tarjottavia laitteita koskeneiden vaatimusten on tullut ilmetä kyseisistä tuote-esitteistä. Tarjouspyynnössä ei edelleen ole edellytetty, että tarjottavien laitteiden on tullut täsmällisesti vastata sanotuissa vakiomuotoisissa tuote-esitteissä kuvattuja laitteita eikä myöskään edellytetty tarjoajia esittämään nimenomaista selvitystä siinä tapauksessa, että tarjottava laite poikkeaa mainitussa vakiomuotoisessa tuote-esitteessä kuvatusta laitteesta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että sekä Lexmark Finlandin että Ricohin tarjouksen osalta hankintayksikkö on voinut jo kyseisten tarjousten perusteella lähteä siitä, että Lexmark Finlandin ja Ricohin monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjoamat laitteet ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia syöttölaitteen syöttökapasiteettia koskeneen vaatimuksen osalta.

Edellä mainittuun nähden asiassa ei ole tarpeen lausua hankintayksikön menettelystä liittyen sen myöhempiin toimenpiteisiin koskien varmistumista Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuudesta sanotulta osin.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt asiassa virheellisesti, kun se ei ole sulkenut Lexmark Finlandin ja Ricohin tarjouksia tarjouskilpailusta sen perusteella, että niiden tarjoamat monitoimilaitteet 2 ja 3 olisivat olleet tarjouspyynnön vastaisia.

(---)

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultavat joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavien määriltään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Jukka Koivusalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy (jäljempänä myös valittaja) on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus:

1) kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja hyväksyy valittajan vaatimuksen kumota hankintapäätös ja velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellinen menettelynsä ja siten joko hylätä Ricoh Finland Oy:n ja Lexmark Finland, Lexmark Nordic, L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa tarjoukset tai kilpailuttaa hankinta uudestaan, sekä velvoittaa hankintayksikkö maksamaan valittajalle hyvitysmaksuna markkinaoikeudessa vaadittu määrä;

2) velvoittaa Hansel Oy:n korvaamaan valittajan arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa;

3) velvoittaa joka tapauksessa Lexmark Finland, Lexmark Nordic, L.L.C:n sivuliikkeen Suomessa, Ricoh Finland Oy:n ja Toshiba TEC Nordic AB, filial i Finlandin pitämään markkinaoikeuden valittajan maksettaviksi tuomitsemat oikeudenkäyntikulut vahinkonaan tai velvoittaa Hansel Oy:n korvaamaan kulut mainituille yhtiöille;

4) kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon tai ei anna lupaa hankintapäätöksen täytäntöönpanoon, kunnes asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu.

Valittaja on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Ricohin ja Lexmarkin tarjoukset eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia. Selvittäessään kyseisten tarjousten sisältöä hankintayksikkö on menetellyt tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisesti, eikä selvityksen tuloksena ole saatu yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Lisäksi tarjouspyyntö on ollut siinä määrin epäselvä, ettei se ole mahdollistanut yhteismitallisten ja keskenään vertailukelpoisten tarjousten saamista.

Monitoimilaitteiden 2 ja 3 tekniseksi vähimmäisvaatimukseksi on ilmoitettu muun muassa "kaksipuolinen värillinen skannaus, automaattinen. Syöttölaitteen kapasiteetti vähintään 100 arkkia".

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja esittää kulloiseenkin laitekategoriaan tarjoamastaan tuotteesta vakiomuotoisen tuote-esitteen. Hintalomakkeessa jokaiseen laitekategoriaan tarjotusta laitteesta on tullut ilmoittaa hinta sekä tarjottavan laitteen merkki ja malli. Lisäksi tarjoajan on tullut vakuuttaa, että sen ilmoittama tuote ja palvelu täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset. Mikäli tarjoajalla ei ole ollut laitemallia, jolla on vaaditut tekniset ominaisuudet, tarjoaja on saanut tarjota laitemallia, joka ylittää vaaditut tekniset ominaisuudet. A3-laitteet ovat A4-laitteita jämerämpiä ja kalliimpia. Tarjouspyynnön mukaan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistuksessa tullaan käyttämään tarjousta kokonaisuudessaan.

Tarjouspyynnöstä esitettyjen kysymysten ja hankintayksikön vastausten yhteenvedosta käy ilmi, että useat tarjoajat ovat kokeneet edellä mainitun vähimmäisvaatimuksen ongelmalliseksi, koska tarjotut tuotteet on tullut kytkeä konkreettisiin laitemalleihin, joissa pakollisten ominaisuuksien on tullut täyttyä.

Kyseiseen vähimmäisvaatimukseen ovat liittyneet muun muassa kysymykset 38–42, joihin hankintayksikkö on vastannut, ettei tarjouspyyntöä muuteta. Kysymyksiä ja kritiikkiä on esitetty myös muista vähimmäisvaatimuksista. Kysymyksiin 55 ja 56 hankintayksikkö on vastannut, että tarjota voi sellaisiakin laitemalleja, joiden sertifiointi on kesken edellyttäen, että sertifiointivaatimus täyttyy sopimuskauden alkuun mennessä.

Riittävää ei ole ollut, että tarjoaja vastaa "kyllä" vaadittuja vähimmäisominaisuuksia koskeviin kysymyksiin, vaan tarjoajan on tullut ilmoittaa laitekategoriaan tarjottu konkreettinen laitemalli.

Kullakin laitemallilla on tietyt tekniset ominaisuudet, joille kyseinen laite on sertifioitu ja joille valmistajatehdas antaa takuunsa. Laitemallille spesifioidut tekniset ominaisuudet ilmoitetaan laitemallin esitteessä. Markkinoille tuotavilla laitteilla tulee olla EU-vastaavuustodistus. Todistuksen saamisen edellytyksenä on, että laitteet täyttävät EU:n sähköturvallisuus-, puhelinverkko-, energia- ja kierrätettävyysdirektiivien vaatimukset, joiden täyttyminen todetaan testauksella. Testauksen läpäisseelle laitteelle annetaan vastaavuustodistus (laitteen sertifiointi).

Lexmarkin tarjouksessa monitoimilaitteeksi 2 oli esitetty laitemallia Lexmark CX725dthe ja monitoimilaitteeksi 3 laitemallia Lexmark MX611dhe. Kumpikaan ei täytä tarjouspyynnön vaatimusta. Tämä ilmenee tuote-esitteestä, jossa syöttölaitteen kapasiteetiksi on ilmoitettu 50 arkkia.

Ricohin tarjouksessa monitoimilaitteeksi 2 oli esitetty laitemallia Ricoh MPC406ZSP ja monitoimilaitteeksi 3 laitemallia Ricoh MP501SPF. Ensiksi mainitun arkinsyöttökapasiteetti on 50 ja jälkimmäisen 75 arkkia. Ricohin tuote-esitteessä kapasiteettia ei ole ilmoitettu lainkaan. Ricohin tarjoamista laitemalleista on olemassa tuote-esitteitä, joissa kapasiteetti on ilmoitettu (50 tai 75 arkkia).

Lexmarkin ja Ricohin ilmoittamat laitemallit ovat jo sertifioituja eivätkä uusia laitemalleja, joiden sertifiointi olisi ollut tarjousvaiheessa kesken. Laitemalleille ei ole tarjousten jättämisen aikaan haettu sertifiointia syöttölaitekapasiteetilla 100 arkkia. Ricoh ja Lexmark ovat tarjouksissaan vastanneet "kyllä" kysymykseen vaaditun teknisen ominaisuuden täyttämisestä.

Ricoh on tarjouksensa jättämisen jälkeen, ennen 14.9.2016 tehtyä hankintaoikaisupäätöstä ilmoittanut, että tarjotut laitemallit eivät vastaa vaadittua teknistä ominaisuutta, mutta ne voitaisiin Technical Change Request -menetelmällä kustomoida täyttämään vaatimus. Ricohin tarjouksessa ei ole ollut mainintaa räätälöinnistä.

Ricoh on valituksessaan markkinaoikeudelle hankintayksikön 5.8.2016 tekemästä hankintaoikaisupäätöksestä väittänyt, että yhtiö olisi tarjouksessaan todennut hyödyntävänsä Ricoh Company Ltd:n Technical Change Request -prosessia koskien monitoimilaitteiden 2 ja 3 syöttölaitteita, jotta ne kaikilta osiltaan vastaisivat tarjouspyynnön vaatimuksia. Ricohin tarjouksen asianosaisjulkisista osista ilmoitusta ei ilmene. Valittaja ei poissulje, että Ricoh on antanut markkinaoikeudelle perättömän lausuman.

Myös Lexmark on tehnyt tarjouksensa jättämisen jälkeen räätälöintiväitteen. Tämä ilmenee hankintayksikön markkinaoikeuteen toimittamasta vastineesta, jossa hankintayksikkö on kertonut pyytäneensä Lexmarkilta lausuntoa monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjotuista laitemalleista. Tuolloin Lexmark on ilmoittanut toimittavansa kyseiset laitteet 100 arkin laitteiksi räätälöityinä. Lexmarkin tarjouksesta ei löydy räätälöintitietoa.

Valittaja on joutunut tarjoamaan monitoimilaitteeksi 2 kalliimpaa A3-mallia, koska valittajan muutoin kyseiseen laitekategoriaan sopiva A4-laitemalli on syöttökapasiteetiltaan 50 arkkia. Kyseinen laite vetää lyhytaikaisella käytöllä 100 arkkia tai voidaan räätälöidä toimimaan 100 arkin syöttökapasiteetilla. Laitteen käyttäminen lyhytaikaisesti vastoin sitä spesifioitua arvoa, jolle tehdas antaa takuunsa ja jolle laite on sertifioitu, on mahdollista, mutta ei tee laitetta aidosti kyseisen arvon täyttäväksi. Räätälöinti tuottaa uuden laitemallin, jolle tehdas antaa uuden takaamansa spesifikaation ja tunnuksen ja jolle valmistajan tulee hakea uudet sertifioinnit. Monitoimilaitteen 1 osalta valittajalla on ollut sertifioimaton A4-laitemalli, joka ei ole täyttänyt yhtä tarjouspyynnössä vaadittua teknistä ominaisuutta. Noudattaakseen tarjouspyynnön menettelyohjetta valittaja on joutunut tarjoamaan kalliimpaa laitemallia.

Hankintaoikaisupäätös 5.8.2016 on perustunut valittajan hankintayksikölle toimittamiin Ricohin tarjoamien laitemallien tuote-esitteisiin ja Ricohilta tarjouksen jättämisen jälkeen pyydettyyn selvitykseen, jonka sisällöstä valittajalla ei ole tietoa. Hankintayksikkö on kyseisen selvityksen perusteella katsonut, ettei Ricoh pysty toimittamaan monitoimilaitteita 2 ja 3 puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti heti sopimuskauden alusta alkaen.

Hankintaoikaisupäätöksen 5.8.2016 jälkeen hankintayksikkö on antanut Ricohille mahdollisuuden selvittää tarjoamiensa laitemallien ominaisuuksia. Ricoh on esittänyt tuotemallia Ricoh MPC406ZSP koskevan Ricoh Europe B.V.:n kirjeen. Hankintayksikkö on lisäksi suorittanut tuotemallin Ricoh MPC501SPF testaamisen. Varmuutta ei ole siitä, onko testattu laite edustanut kyseistä laitemallia.

Ricohin markkinaoikeusvalituksesta ilmenee, että Ricoh on 5.8.2018 tarjouksensa jälkiselvittelyissä vedonnut menetelmään, jolla yhtiö väittää voivansa saattaa tarjoamansa laitemallit tarjouspyynnössä vaadittuja ominaisuuksia vastaaviksi.

Myös Lexmarkille, jonka tarjousaineistosta vaaditun ominaisuuden täyttymättä jääminen käy suoraan ilmi, on tarjottu tilaisuus toimittaa jälkiselvitystä. Hankintayksikkö on 22.8.2016 pyytänyt Lexmarkilta lausuntoa sen monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjoamista laitteista. Lexmark on ilmoittanut, että kyseiset 50 arkin syöttökapasiteetille spesifioidut laitteet räätälöitäisiin vastaamaan vaadittua arvoa. Lexmarkin monitoimilaitteiksi 2 ja 3 tarjoamat tuotemallit on testattu. Varmuutta ei ole siitä, ovatko testatut laitteet edustaneet kyseisiä laitemalleja.

Testauksia ei ole tehty luotettavalla tavalla valvotuissa ja testaukseen soveltuvissa olosuhteissa.

Hankintayksikkö ei ole toimittanut valittajalle selvitys- tai täsmennyspyyntöä. Mahdollisuus on annettu vain Lexmarkille ja Ricohille.

Lexmarkin tarjoamat laitemallit ovat olleet tarjouksen perusteella tarjouspyyntöä vastaamattomia, eikä jälkikäteen esitetty räätälöintiväite tai laitteiden testaus anna aihetta arvioida asiaa toisin. Ricoh on myöntänyt, etteivät sen tarjoamat laitemallit ole tarjouspyynnön mukaisia ilman kustomointia, josta tarjouksessa ei ole ollut mainintaa. Tarjouspyyntö ei ole antanut tarjoajalle oikeutta tehdä tarjousta kustomointivarauksella. Kustomoinnista olisi joka tapauksessa tullut mainita tarjouksessa.

Viimeistään hankintaoikaisupäätöstä 5.8.2016 tehdessään hankintayksiköllä on ollut perusteltu syy epäillä, ettei Ricohin tarjous ole tarjouspyynnön mukainen. Tämä on perustunut hankintayksikölle toimitettuihin Ricohin tuote-esitteisiin ja Ricohin antamiin tietoihin siitä, että laitemallit pitäisi räätälöidä. Näiden tietojen johdosta Ricohin tarjous on hylätty 5.8.2016. Tämän jälkeen hankintayksikkö on antanut Ricohille ja Lexmarkille uuden jälkiselvitysmahdollisuuden. Hankintayksikkö on monitoimilaitteen 2 osalta ottanut vastaan Ricoh Europe B.V.:n kirjeen ja monitoimilaitteen 3 osalta suorittanut laitteen testauksen.

Kun hankintayksikkö on myös Lexmarkin osalta selvittänyt tarjouksen ja tarjottujen tuotteiden vastaavuutta tarjouspyyntöön selvityspyynnöllä ja laitetestauksella, hankintayksiköllä on viimeistään 14.9.2016 hankintaoikaisupäätöstä tehdessään ollut perusteltu syy epäillä, että Lexmarkin ja Ricohin tarjoukset eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Samoin hankintayksiköllä on ollut tieto siitä, että tarjousten sisältöä oli selvitetty hankintalain salliman selvittelyn ylittävällä tavalla ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun vastaisesti.

Hankintayksiköllä on ollut jo alkuperäistä hankintapäätöstä 15.7.2016 tehdessään syytä epäillä, että tarjoukset eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Lexmarkin tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus on käynyt suoraan ilmi tarjottujen laitemallien esitteistä. Ricohin tarjoamien laitemallien esitteissä tietoa syöttökapasiteetista ei ole ollut. Kyseinen ominaisuus ilmoitetaan tyypillisesti laitteen vakiomallisessa tuote-esitteessä. Hankintayksikön on tullut kiinnittää huomiota Ricohin tarjouksesta puuttuneeseen tietoon jo alkuperäistä hankintapäätöstä tehdessään.

Tarjouspyyntö on ollut niin epäselvä, ettei se ole mahdollistanut yhteismitallisten ja keskenään vertailukelpoisten tarjousten saamista. Valittaja on ymmärtänyt tarjouspyyntöaineiston asettavan tarjouksille seuraavat vaatimukset:

Kunkin laitekategorian osalta vaadittujen pakollisten ominaisuuksien on tullut täyttyä tarjotussa laitemallissa. Jos tarjoajalla ei ole ollut esittää laitemallia, jossa on vaaditut ominaisuudet, ongelma on tullut ratkaista tarjoamalla korkeamman laiteluokan laitetta.

Syöttölaitteen kapasiteettia koskevan ominaisuuden on tullut täyttyä tehtaan spesifioimana ja takaamana pitkäaikaisen käytön ominaisuutena, jolla laite on sertifioitu ja joka vastaa tarjouksen mukana toimitetuissa laite-esitteissä ilmoitettua ominaisuutta. Vaatimusten täyttyminen on tullut olla todennettavissa laite-esitteissä.

Hankintayksikön aiemmissa kilpailutuksissa ei ole sallittu tarjotun laitemallin kustomointia sen saattamiseksi vastaamaan pakollista ominaisuutta. Mikäli tarjoajalle olisi annettu oikeus tarjota laitemallia, joka täyttää vaatimukset vasta modifioituna, tarjouspyynnössä olisi mainittu tästä ja edellytetty, että modifioinnista olisi ilmoitettu tarjouksessa.

Tarjouskilpailussa esitetyt kysymykset osoittavat, että useat tarjoajat ovat tulkinneet tarjouspyyntöä niin, että vaadittujen teknisten ominaisuuksien on tullut täyttyä konkreettisissa laitemalleissa. Hankintayksikön vastaukset teknisten vähimmäisvaatimusten osalta eivät ole selkeyttäneet tarjouspyyntöä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ei ole voinut rajoittua vaadittujen ominaisuuksien täyttämisen osalta annettuihin "kyllä" -vastauksiin, vaan tarkistamiseen on tullut käyttää tarjousta kokonaisuudessaan. Sääntö on ollut välttämätön tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja oikeusturvan toteutumisen varmistamiseksi.

Koska tarjouspyynnössä on edellytetty vakiomuotoisten laite-esitteiden esittämistä tarjotuista laitteista, vaatimuksen tarkoituksena on ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukaisuuden todentaminen. Tarjouspyynnön looginen tulkinta puoltaa sitä, että tarjottujen laitemallien ominaisuuksien on tullut vastata laite-esitteistä ilmeneviä spesifikaatioita ja vaadittujen laiteominaisuuksien täyttymisen on tullut ilmetä esitteistä.

Markkinaoikeus on päätöksessään mitätöinyt vakiomuotoisten esitteiden merkityksen ja vaiennut siitä, että tarjouksen kohteena eivät ole olleet abstraktit laiteluokat vaan konkreettiset laitemallit. Markkinaoikeuden päätöksen perusteluissa on sivuutettu sitoumus käyttää tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa tarjousta kokonaisuudessaan.

Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoo tarjouspyyntöä voitavan tulkita siten, että mahdollista on tarjota myös sellaista laitemallia, joka ei täytä vaadittuja ominaisuuksia tehtaan takaamina kyseiselle laitemallille spesifioituina ominaisuuksina, joilla laitemalli on sertifioitu tai joka täyttää vaaditut ominaisuudet räätälöitynä ilman, että räätälöintitarvetta on pitänyt tarjouksessa ilmoittaa, tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Mikäli muillekin tarjoajille kuin Lexmarkille ja Ricohille olisi osoitettu selvitys- tai täsmennyspyyntö, valittaja olisi tarjonnut halvempia laitteita, jotka voidaan tarvittaessa muuttaa vaadittua ominaisuutta vastaaviksi. Valittajan tarjoushinta olisi ollut alhaisempi, ja valittajalla olisi ollut realistinen mahdollisuus tulla valituksi puitejärjestelyyn. Vastaava tilanne on ollut Xerox Oy:llä.

Räätälöintiväite on tullut hankintayksiköllekin yllätyksenä. Hankintayksikkö on tarkoittanut tarjouspyyntöä tulkittavan kuten valittaja on ymmärtänyt. Tarjouspyyntöön on jäänyt tulkinnanvaraisuus, joka on johtanut siihen, ettei yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia ole saatu. Hankintayksikön useat päätökset kertovat osaltaan siitä, että myös hankintayksiköllä on ollut vaikeuksia tulkita tarjouspyyntöä.

Markkinaoikeus on päätöksessään katsonut tarpeettomaksi lausua hankintayksikön menettelystä sen selvittäessä jälkikäteen Lexmarkin ja Ricohin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta. Lausuma on ristiriidassa sen kanssa, että markkinaoikeus on päätöksensä perusteluissa vedonnut seikkoihin, jotka perustuvat kyseisten tarjousten jälkikäteisen selvittämiseen.

Vaikka valitus hylättäisiin, hankintayksikön tulee vastata omista ja valittajan sekä muiden tarjoajien oikeudenkäyntikuluista. Mikäli korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen samalla perusteella kuin markkinaoikeus, hankintayksikkö on menetellyt väärin ryhtyessään jälkiselvittelemään tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta. Tämä on johtanut päätösten oikaisemisiin. Valittajalla on ollut perusteltu syy saattaa oikeuden arvioitavaksi asia, joka on ollut hankala myös hankintayksikölle. Ricohin ja Lexmarkin tulee joka tapauksessa ensisijaisesti vastata oikeudenkäyntikuluistaan, koska selvittelytarve, hankintayksikön menettely ja oikeusprosessi ovat seurausta ensisijaisesti kyseisten tarjoajien tarjouksissa olleista puutteista.

Selitys

Hansel Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut valituksen hylkäämistä ja Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n velvoittamista korvaamaan hankintayksikölle asian käsittelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, lisättynä korkeimmassa hallinto-oikeudessa syntyvillä kuluilla, viivästyskorkoineen. Hankintayksikkö on vielä vaatinut, että Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n tulee pitää markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hankintayksikkö on lausunut perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyynnön liitteen 3 kohdassa 1.1.10 on edellytetty monitoimilaitteiden 2 ja 3 osalta, että "Kaksipuolinen värillinen skannaus, automaattinen, Syöttölaitteen kapasiteetti vähintään" on vähintään 100 arkkia, paperin tyyppi A4, 80 g/m2. Samassa liitteessä on lisäksi jokaisella välilehdellä ollut seuraava maininta: "Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajalla on sopimuskauden ajan saatavilla tällä välilehdellä mainitut, kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tuotteet." Lisäksi tarjouspyynnössä on vaadittu, että tarjoajien on tullut vastata "Kyllä" seuraavaan kohtaan: "Tarjotut tuotteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset." Tarjouspyyntöä koskevan 20.6.2016 päivätyn kysymys- ja vastausdokumentin vastausten 38–42 mukaan syöttölaitetta koskevaa vaatimusta ei muuteta.

Tarjouspyynnön ESPD-lomakkeen osan IV kohdassa C tarjoukseen oli pyydetty liittämään laitteiden vakiomuotoiset tuote-esitteet. Laitteita on tullut tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti olla saatavilla heti sopimuskauden alusta alkaen.

Valittaja on väittänyt ymmärtäneensä tarjouspyynnön niin, että monitoimilaitteiden 2 ja 3 syöttölaitteiden kapasiteetin olisi tullut täyttyä tehtaan spesifioimana ominaisuutena, jonka olisi tullut olla todennettavissa laitemalleista esitetyissä laite-esitteissä. Väite ei perustu tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjoaja tarjoaa tietyn kokoluokan tai kategorian laitetta, vaan siinä on vaadittu tietyt ominaisuudet täyttävän laitteen tarjoamista.

Tarjoajien kysymykset syöttölaitteen kapasiteetista eivät ole johtuneet asian epäselvyydestä, vaan siitä, että tarjoajat ovat halunneet muuttaa tarjouspyyntöä oman laitemallistonsa kannalta edullisemmaksi.

Hankintayksikkö on varannut tarjouspyynnössä oikeuden käyttää tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistuksessa tarjouksia kokonaisuudessaan. Tästä ei voida päätellä, että vakiomuotoisille laite-esitteille pitäisi antaa näyttöarvoa sen suhteen, täyttääkö tarjous tarjouspyynnön vaatimukset vai ei. Tarjouspyyntöön on tarkoituksella pyydetty liittämään vakiomuotoinen tuote-esite juuri siitä syystä, että sen ei ole ollut tarkoitus osoittaa teknisten ominaisuuksien täyttymistä. Hankintayksiköllä oli tiedossa, että laitteita voidaan jossain määrin muokata. Tämä ei tee tarjouspyynnöstä epäselvää. Vakiomuotoisilla tuote-esitteillä ei ole pyydetty osoittamaan laitteiden tarjouspyynnön mukaisuutta, vaan niiden tarkoituksena on ollut ainoastaan toimia lisäinformaationa.

Valittaja ei ole hankintamenettelyn aikana tai markkinaoikeudessa esittänyt, että tarjouspyyntö olisi epäselvä. Saadut tarjoukset ovat olleet keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.

Asiassa on markkinaoikeudessa ollut väitetyn tarjousten jälkikäteisen parantamisen osalta kyse saapuneiden tarjousten täsmentämisestä ennen hankintapäätöksen tekemistä ja hankintaoikaisuvaatimusten yhteydessä tapahtuneesta asian selvittämisestä.

Tarjousten soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen yhteydessä täsmennystä on pyydetty kaikilta muilta tarjoajilta paitsi Canon Oy:ltä. Myös valittajalle on lähetetty referenssejä koskeva täsmennyspyyntö.

Selvityspyynnöissä ei ole annettu tarjoajille mahdollisuutta parantaa tarjouksiaan. Selvityspyyntöjen ja niihin annettujen vastausten perusteella kaikki tarjoukset on todettu tarjouspyynnön mukaisiksi. Kaikille tarjoajille on varattu yhtäläiset mahdollisuudet selvittää tarjouksissaan olleita ristiriitoja, millä on varmistettu tarjoajien yhdenvertainen kohtelu. Täsmennyspyynnöt ovat olleet hankintalain mukaisia.

Hankintaoikaisuvaatimusten käsittelyn yhteydessä hankintayksikkö on selvittänyt Lexmarkin ja Ricohin tarjoamien laitteiden saatavuutta tarjouspyynnön mukaisesti heti sopimuskauden alusta alkaen. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden varmistaminen hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä, kun tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus on saatettu epäilyksenalaiseksi, on hankintayksikön velvollisuus. Tarjouksia ei ole missään vaiheessa saanut täydentää tai muuttaa.

Lexmark ja Ricoh eivät ole voineet muuttaa tarjouksiaan eivätkä vaihtaa tarjoamiaan laitemalleja. Valittajan itselleen vaatima mahdollisuus neuvotella laitemallien vaihtamisesta edullisempiin tai pakollisia vaatimuksia vastaamattomiin malleihin on hankintalain vastaista.

Kysymykset 55 ja 56 eivät liity tulostinlaitteiden markkinoille tulon edellytyksenä olevaan EU-vastaavuustodistukseen (laitteen sertifiointiin). Molemmat kysymykset vastauksineen ovat merkityksettömiä laitteen markkinoilletulokelpoisuuden ja arkinsyöttökapasiteetin näkökulmasta.

Hankintayksikkö ei ole vaatinut tarjouspyynnössä tiettyä vakiomallia tai taattua tehdasspesifikaatiota, vaan tarjouspyynnön nimenomaiset vaatimukset täyttäviä laitteita, joita kaikki tarjoajat ovat tarjonneet.

Ricoh ja Lexmark ovat markkinaoikeudessa todenneet, että syöttölaitekapasiteetissa on teknisesti kyse pienistä modifikaatioista, jotka eivät edellytä uuden EU-vastaavuustodistuksen tai sertifioinnin hankkimista.

Lexmarkin tarjoamat laitteet täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Lexmark on tarjouksessaan vastannut "Kyllä" kysymykseen "Tarjotut tuotteet ja palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset".

Hankintayksikkö on pyytänyt hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä Lexmarkilta 22.8.2016 lausuntoa monitoimilaitteiden 2 ja 3 tarjouspyynnön mukaisuudesta. Lexmark on vahvistanut, että tarjotut monitoimilaitteet täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset ja tarjotut laitteet toimitetaan vähintään 100 arkin automaattisella asiakirjansyöttölaitteella kaksipuolista skannausta varten. Lisäksi Lexmark on huomauttanut, että maa- ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä ominaisuuksia ei dokumentoida vakioituihin tuote-esitteisiin.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisuvaatimusten käsittelyn yhteydessä lisäksi testannut tarjottujen laitteiden arkinsyöttölaitteen kapasiteetin. Testaustilaisuuden videot osoittavat, että Lexmarkin tarjoamat laitteet täyttävät tarjouspyynnössä asetetut 100 arkin automaattista kaksipuolista skannausta koskevat vaatimukset.

Väite siitä, että tarjouspyyntö ei olisi mahdollistanut tarjoamista kustomointivarauksella, on väärä. Tarjouspyyntö ei ole koskenut vakiomalleja vaan tietyillä ominaisuuksilla varustettuja laitteita. Tarjoajat ovat tarjouksissaan sitoutuneet toimittamaan tarjouspyynnön mukaisia tuotteita. Tarjouspyynnössä ei ole ollut kohtaa, jossa olisi tiedusteltu, aiotaanko laitteita kustomoida, eikä kustomointia ole kielletty. Tarjouksessa ei ole pyydetty selvitystä siitä, miten ja millä toimenpiteillä vaatimukset täytetään. Hankintayksiköllä on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeus luottaa saapuneisiin tarjouksiin.

Ricohin tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen eikä siihen ole tehty muutoksia hankintamenettelyn kuluessa. Ricoh on tarjouksessaan vakuuttanut tarjoamiensa laitteiden täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset. Laitteita ei ole tarjottu kustomointivarauksella, vaan Ricoh on tarjouksessaan sitoutunut toimittamaan tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia laitteita.

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä Ricoh on esittänyt selvityksenä tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuudesta monitoimilaitteen 2 osalta Ricoh Europe B.V:n selvityksen siitä, että vaatimuksen täyttäviä laitteita on hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti saatavilla, ja monitoimilaitteen 3 osalta esittänyt asiantuntijoiden testattavaksi vaatimuksen täyttävän laitteen.

Tarjouspyynnössä ei edes ole ollut kohtaa, johon tarjoaja olisi voinut selventää, millaisen prosessin kautta tai miten tarjouspyynnön vaatimukset tullaan konkreettisesti täyttämään. Kyse ei ole tarjouksen muuttamisesta.

Tämänkaltaiset pienet muutokset laitekokoonpanossa eivät edellytä uutta laitesertifiointia, eikä niitä dokumentoida vakiomuotoisiin esitteisiin.

Väite siitä, että hankintaoikaisuvaatimusten johdosta hankintayksiköllä on ollut perusteltu syy epäillä, että tarjotut laitteet eivät täyttäisi tarjouspyynnön vaatimusta, on väärä. Hankintayksikkö on selvittänyt asiaa ja tehnyt 5.8.2016 hankintaoikaisupäätöksen, jolla Ricoh suljettiin pois tarjouskilpailusta, koska yhtiön kesken lomakautta antaman selvityksen perusteella ei tuolloin saatu varmuutta siitä, että yhtiö pystyy toimittamaan tarjoamiaan vaatimustenmukaisia monitoimilaitteita 2 ja 3 tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti heti sopimuskauden alusta alkaen. Ricoh valitti kyseisestä päätöksestä markkinaoikeuteen ja esitti edellä kuvatun selvityksen, joka osoitti, että se pystyy toimittamaan tarjottuja laitteita tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tästä syystä hankintayksikkö on oikaissut 5.8.2016 päätöksen 14.9.2016 hankintaoikaisupäätöksellä.

Ricoh on luotettavasti osoittanut, että tarjottuja laitteita on saatavilla, ne täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset ja niitä voidaan toimittaa hankintayksikön asiakkaille sopimuskauden alkaessa. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjottujen laitteiden tulisi täsmällisesti vastata vakiomuotoisissa tuote-esitteissä kuvattuja laitekokoonpanoja.

Vastaselitys

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjottavan EU-direktiivin edellyttämällä tavalla sertifioituja laitemalleja, joiden ominaisuuksille valmistajatehdas antaa takuunsa.

Tarjouspyynnössä on vaadittu tietyt vähimmäisvaatimukset täyttävän laitemallin tarjoamista. Tarjouspyynnön perusteella on syntynyt käsitys, että kohteena ei ole abstrakti rypäs teknisiä ominaisuuksia, vaan konkreettinen laitemalli.

Hankintayksikön tulkinta johtaa siihen, että tarjoaja on voinut tarjota vaadittuja ominaisuuksia täyttämätöntä laitemallia ja rastittaa kunkin vaaditun ominaisuuden osalta "kyllä". Tarjoja on liittänyt tarjoukseensa vakiomuotoisen tuote-esitteen, josta vaadittujen ominaisuuksien täyttymistä ei ilmene tai ilmenee, ettei laitemalli täytä vaadittuja ominaisuuksia. Asiaa selvitettäessä tarjoaja ilmoittaa, että laite toimitetaan räätälöitynä eikä vakiomuotoiseen tuote-esitteeseen dokumentoida kaikkia ominaisuuksia, joita laitteeseen voidaan räätälöinnillä tuottaa. Tarjouksessa nimetty laitemalli ei todellisuudessa vastaa vaatimuksia. Siksi se on hinnaltaan edullinen. Tämä mahdollistaa siinä määrin kilpailukykyisen kokonaishinnan, että menettelyssä, jossa tarjoushinta on ainoa valintakriteeri, tarjoaja tulee valituksi puitejärjestelyyn. Pyydettäessä kyseisen kategorian laitteesta tarjousta minikilpailutuksessa, tarjoaja ei jätä tarjousta. Hankintalain soveltamisessa ei tule antaa sijaa tulkinnoille, jotka mahdollistavat edellä kuvatun kilpailua vääristävän menettelyn.

Muut lausumat

Hansel Oy on vastaselityksen johdosta antamassaan lisäselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikön korkeimmassa hallinto-oikeudessa syntyneiden arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujen määrä on 3 017,50 euroa.

Tarjoaja vastaa tarjoamistaan laitteista mukaan lukien niiden sähköturvallisuus ja myyntiluvat EU:n alueella. Hankintaoikaisua vaativan tarjoajan tapaaminen on normaali käytäntö julkisissa hankinnoissa. Virheellisten tietojen esittäminen tarjouksessa johtaa tarjouksen sulkemiseen pois hankintamenettelystä. Mikäli tällainen seikka ilmenisi vasta myöhemmin sopimuskaudella, se muodostaisi perusteen päättää tehty puitesopimus.

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on Hansel Oy:n lisäselityksen johdosta antamassaan lisäselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Lexmarkin ja Ricohin tarjoamia monitoimilaitemalleja ei ole myynnissä Suomessa tai muualla 100 arkin syöttölaitesovellutuksella. Siksi kyseisillä sovellutuksilla ei ole EU-vastaavuustodistuksia.

Hansel Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n lisäselityksen johdosta.

Hansel Oy:n ilmoitus on lähetetty tiedoksi Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy määrätään korvaamaan Hansel Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3 017,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

3. Lausuminen täytäntöönpanoa koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Hansel Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla määrättävä korvaamaan Hansel Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

3. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Alice Guimaraes-Purokoski, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Timo Räbinä. Asian esittelijä Hannamari Nurminen.