Muu päätös 75/2020

Ulkomaalaisasiaa koskeva valituslupahakemus ja valitus

Antopäivä: 15.1.2020
Taltionumero: 75
Diaarinumero: 2947/2/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T75

Asia Ulkomaalaisasiaa koskeva valituslupahakemus ja valitus

Valittaja A, kansalaisuus tuntematon

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 17.6.2019 nro 19/0616/1

Asian aikaisempi käsittely

Maahanmuuttovirasto on 28.1.2019 tekemällään päätöksellä hylännyt valittajan opiskelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevan hakemuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään siitä ilmenevin perustein hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätös on tehty kaksijäsenisessä kokoonpanossa.

Hallinto-oikeuden päätöksen muutoksenhakuohjauksen mukaan päätökseen saa hakea muutosta ulkomaalaislain 196 §:n ja oikeusapulain 26 §:n mukaan vain, jos korkein hallinto-oikeus ensimmäisessä lainkohdassa mainitulla perusteella myöntää valitusluvan.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Leena Karhu ja Lea Alén, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valittaja on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Valittaja on vaatinut, että hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumotaan oleskelulupaa koskevilta osin ja asia palautetaan Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi oleskeluluvan myöntämistä varten.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus oikaisee hallinto-oikeuden valituksenalaiseen päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen kuulumaan siten, että hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 31 §:n 2 momentin ja oikeusapulain 26 §:n mukaan vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Korkein hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa hallinto-oikeuden päätöksen sekä palauttaa asian hallinto-oikeudelle uudelleen lainmukaisessa kokoonpanossa käsiteltäväksi.

Perustelut

Asiassa on kysymys muutoksenhausta Maahanmuuttoviraston päätökseen, jolla on päätetty, ettei A:lle myönnetä opiskelijan oleskelulupaa. Asiassa sovelletaan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annettua lakia (719/2018). Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätökseen liitettyä muutoksenhakuohjausta on oikaistava edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Hallinto-oikeuslain 12 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, jollei laissa erikseen toisin säädetä.

Hallinto-oikeuslain 12 a §:n 1 momentissa säädetään niistä asioista, joiden käsittelyssä hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä.

Hallinto-oikeus on hylännyt A:n valituksen Maahanmuuttoviraston päätöksestä kahden jäsenen kokoonpanossa. Hallinto-oikeuslaissa ei kuitenkaan ole säädetty asiassa sovellettavan lain osalta poikkeavasti hallinto-oikeuslain 12 §:n 1 momentin edellyttämästä kolmen jäsenen kokoonpanosta. Hallinto-oikeus ei siten ole ollut päätösvaltainen ratkaisemaan asiaa kahden jäsenen kokoonpanossa, vaan asia olisi tullut ratkaista kolmen jäsenen kokoonpanossa. Asiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä on siten tapahtunut menettelyvirhe.

Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja poistettava ja asia on palautettava hallinto-oikeudelle uudelleen lainmukaisessa kokoonpanossa käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Jukka Koivusalo.

 
Julkaistu 15.1.2020